Download Въведение в Западната Астрология_Любомир Червенков PDF

TitleВъведение в Западната Астрология_Любомир Червенков
File Size5.5 MB
Total Pages576
Document Text Contents
Page 2

За aвтора

ЛЮБОМИР ЧЕРВЕНКОВ е професионален астролог.
Роден е в България. Завършил е висшето си образование в Русия
и е магистър на техническите науки. Работил е в Малта, а в последните
години живее в Австралия. Създател е на първия професионален център
по астрология в гр. Пърт, има редица публикации в австралийската
преса, изнася лекции и води курсове по астрология. В България печели
популярност с нашумялата през 2006 г. негова защита на единствената
астрологична карта на българския етнос.

www.lubomir.name/bg/

Page 288

Ч

А

С

Т

III П
Л

А
Н

Е
Т

И
Т

Е
П

О
Д

О
М

О
В

Е

288

IV
Д

О

М

сната тема. Отново важно е да се види знакът, в който попада Венера, за да се определи дали познанията на
тези хора ще бъдат сравнително повърхностни или по-задълбочени.

Тези хора обичат да общуват с близки и приятели в приятна, тиха и елегантна обстановка. За тях е важно по
време на разговора интелектът им да бъде постоянно стимулиран. Възможно е мнозина от тях да се стараят пре-
калено много в типичния за Венера стил: да изказват само онези мисли и мнения, които предварително знаят,
че ще се харесат на останалите. В училище обикновено се учат добре и постигат успех. Имат също така и под-
чертан афинитет към изучаване на чужди езици. Нерядко притежават и добри заложби в областта на изкуствата.
Наистина обичат да общуват, харесва им да прекарват уикендите си на различни места, сред интелектуално сти-
мулиращата атмосфера на близки и познати. Освен това имат способността бързо да се приспособяват към най-
различни променящи се жизнени ситуации. Затова, обикновено се вписват доста бързо в новите условия, ако
им се наложи да сменят работата си, населеното си място и дори държавата, в която живеят.

ВЕНЕРА В IV ДОМ
D

¯Домът, свързан с детството, с къщата, в която сме израснали, с родителите и с жилището, в което живеем в мо-мента, е IV астрологичен дом.Той се намира най-ниско долу в картата и има отношение към нашите корени, къмначалото; той е мястото, откъдето започват нещата. Хората с Венера в IV дом обикновено израстват в добрисемейства и като деца получават много любов и внимание от родителите си. Често се радват и на добър ма-териален старт – било като наследство или просто като добри материални условия в ранната възраст.Тази тен-денция продължава и по-късно, но в този период те сами трябва да умножават ценностите, които са насле-
дили като начален капитал. Възможно е в семейството да има някакъв артистичен талант, който се предава по
кръвна линия.

Тези хора обичат жилището си и полагат големи усилия да го обзаведат и да го направят красиво и удобно
място за живеене. Обикновено те са артистични натури. Обичат да канят вкъщи познати и приятели; с гостите
си се държат по един наистина гостоприемен и сърдечен начин, така че последните се чувстват като у дома
си. Харесва им да прекарват времето си с хора, било като ги канят на обяд, на вечеря или просто на следобедно
кафе. Обичат също така да са заобиколени с красиви предмети, да поддържат приятни взаимоотношения. Не
биха могли да живеят в атмосфера на конфликти и скандали. Стараят се да направят всичко възможно да из-
гладят подобни неприятни моменти, в случай, че възникнат, да стабилизират и да направят хармонична обста-
новката вкъщи. Обичат да се занимават с домашни дейности като готвене, чистене, подреждане, за да може
домът им да е чист, красив и приветлив.

По принцип IV дом има отношение към майката. С настъпването на ерата на Водолея, нещата започват да
се променят и в много карти съм забелязал, че хората с планети в IV дом поставят акцента върху бащата, вместо
върху майката. Свързано е с факта, че ролите на родителите вече не са така строго разграничени, както е било
в миналото. В наше време нерядко именно бащата е този, който дава ласките, вниманието и емоционалната
подкрепа (т.е. изпълнява майчинските функции) докато майката налага дисциплината, реда и порядъка в къщата
(което пък са традиционно бащинските функции). При всички положения обаче родителят, който изпълнява май-
чинските функции, ще играе значителна роля за индивида, роден с Венера в IV дом.

И както Венера е планетата на любовта, този родител ще се превърне в обект на обожание и преклонение.
Детето с това разположение дава и получава от този родител изключително много любов.Ако приемем, че това
е майката, то малкото момиченце с Венера в IV дом, когато порасне във всички отношения ще се стреми да при-
лича на нея. Малкото момченце с това разположение до такава степен обожава мама, че като зрял мъж под-

D/

IV

Page 289

Ч

А

С

Т

III

П
Л

А
Н

Е
Т

И
Т

Е
П

О
Д

О
М

О
В

Е

289

V
Д

О

М

съзнателно привлича към себе си партньорка, която в много отношения прилича на нея. Ако приемем, че този
родител е бащата, то малкото момиченце до такава степен формира своите възприятия за идеалния мъж по не-
говия модел, че по-късно му е много трудно да намери подобен партньор. Малкото момченце, от своя страна,
пораствайки, се стреми да подражава на таткото във всяко отношение.

Трябва да се каже обаче, че тази ситуация създава няколко проблема. Първият се състои в това, че идеа-
лизирайки силно единият родител, малкото дете неволно влиза в конфликт с другия, изпълняващ бащинската
функция. Това може да се случи още от ранното детство, но често се проявява по-късно в живота. Родителят,
който остава встрани от вниманието, вижда, че независимо от усилията си не може да се състезава за лю-
бовта на детето си – а това причинява определен конфликт. Другият проблем се появява тогава, когато роди-
телят-предмет на обожанието, по една или друга причина (брак, промяна в местоживеенето, смърт и т.н.) не
присъства вече в живота на съответния индивид. Раздялата с обожавания родител се изживява особено бо-
лезнено и болката продължава с години. От друга страна, тези хора също така трудно преживяват раздялата
с техните собствени деца, когато те пораснат и напуснат родния дом. Изобщо, може да се каже, че за Венера
в IV дом раздялата с любимите хора се понася особено мъчително. Необходимо е да се положат усилия да се
осъзнаят (поне на интелектуално равнище) къде са корените на проблема, за да може поне отчасти да се об-
лекчи болката от раздялата.

Хората, с това разположение, обикновено не обичат да предприемат промени, особено да се преместват
от жилището, в което живеят. Това е така, защото веднъж установила се в определен дом, Венера се чувства
там на защитено и уютно място. Освен това, както стана дума, тази планета се отличава с определена доза ле-
ност, а работата по едно преместване е огромна. Така че хората с тази астрологична карта предприемат пре-
мествания или промени в жилището си, само ако те са абсолютно наложителни. Необходимо им е време, за
да могат напълно да осмислят събитията, които им се случват. За тях е препоръчително да прекарват известно
време на открито сред природата.

При всеки циклично повтарящ се процес има сходство между началото и края. Разбира се, краят може да
се отличава от началото в качествено отношение. IV дом има отношение не само към началото, но и към края
на живота. Обикновено, към края на живота си тези хора се радват на добро материално благосъстояние. В
случай, че Венера не е много дисонантно аспектирана, то тази група хора към края си би трябвало да се чувст-
ват доста комфортно в материално отношение. Последните години също са изпълнени с много любов.Тази лю-
бов може да е прераснала в нещо по-висше, отколкото просто любовта към мама и тате, но при всички слу-
чаи ще присъства. Хората с Венера в IV дом напускат този свят изпълнени с любов и обичани от останалите.

ВЕНЕРА В V ДОМ
D

¯Когато планетата на любовта, хармонията и красотата заема V дом – дома на креативността, можем да очак-ваме, че всичко, което тези хора създават, ще носи отпечатъка на Венера. Независимо дали заниманията имса насочени към изкуството, културата, преподавателската дейност или към каквото и да било друго, може дасе каже, че всички те имат едно общо мото, а то е: „Ако нещо трябва да бъде направено, то трябва да бъде на-правено красиво, хармонично, елегантно и със стил“. Това тяхно мото ще се проявява във всяка сфера на жи-вота, която се управлява от V дом.
На първо място, това са нещата, които създаваме физически. Става дума за всякакъв вид съзидателна дей-

ност. Всички изработени от тези хора предмети трябва да бъдат красиво оформени. Почеркът им също е кра-
сив. Дори сравнително незначителният имейл не може просто да бъде небрежно нахвърлян, а трябва да е добре

D/

V

Page 575

КИТАЙСКА АСТРОЛОГИЯ
Сузан Уайт

ТОЧНОТО ВРЕМЕ 1, 2
Йохана Паунгер, Томас Попе

КАКВО Е МОЕТО БЪДЕЩЕ?
Джуди Хол

Б
И

Б
Л

И
О

Т
Е

К
А
С
Л

Ъ
Н

Ч
Е

В
И


И


Л

У
Н

Н
И


З

Н
А

Ц
И


КОЙ СИ ТИ?

101 НАЧИНА ДА ОПОЗНАЕШ СЕБЕ СИ
Малкълм Годуин

С
Е

Р
И

ЯЗ

Н
А

Н
И

Е


Page 576

Любомир Червенков

ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАПАДНАТА АСТРОЛОГИЯ

П ъ р в о и з д а н и е

Редактори Анета Мечева, Милка Рускова, Сирма Велева

Графичен дизайн Красимира Деспотова

Коректор Милена Александрова

Компютърна обработка Христина Младенова, Мария Симеонова, Здравка Пентиева

Печат Полиграфически комбинат „Д. Благоев“

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „КИБЕА“

София 1336, П.К. 70

Тел.: 824 10 20; факс: 925 07 48

www.kibea.net

E-mail: [email protected]

ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА „КИБЕА“

София, бул. „Искърско шосе“ 19

ЦЕНТЪР ЗА КНИГИ И ЗДРАВЕ И РЕСТОРАНТ „КИБЕА“

София, ул. „Д-р Г. Вълкович“ №2А

(близо до ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Солунска“)

Фирмена книжарница: тел. 988 01 93

Здравословен ресторант: тел. 980 30 67

Similer Documents