Download Wilhelm Dilthey - Hermeneutik ve Tin Bilimleri.pdf PDF

TitleWilhelm Dilthey - Hermeneutik ve Tin Bilimleri.pdf
File Size3.5 MB
Total Pages126
Document Text Contents
Page 2

Paradigma'nın Vitrinindekiler

H üsamettin Arslan, Epistemik Cemaat.
lmre Lakatos & Alan Musgrave, Bilginin Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle

İlgili Teorilerin Eleştirisi.
Jacques Ellul, Sözün Düşüşü.
Hakkı Hünler, Estetik'in Kısa Tarihi.
David West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş
Martin Heidegger, Tekniğe ilişkin Soruşturma
Martin Heidegger, Bilim Üzerine İki Ders
Ahmet Cevizci, Paradigma Felsefe Sözlüğü
Wilhelm Dilthey, Hermeneutik ve Tin Bilimleri
S. Woolgar, Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme

* * * * *
Paradigma'nın Gündemindekiler

Hans Georg Gadamer, Hakikat ve Yöntem.
Giambattista Vico, Yeni Bilim.
Kant, Saf Aklın Eleştirisi
Friedrich Nietzsche, İyinin ve Kötünün Ötesinde
Friedrich Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü
Leo Strauss. Siyaset Felsefesi
Alasdair Mclntyre, Etiğin Kısa Tarihi
N. K . Smith, Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi'nin Yorumu
Joseph Rouse, Bilgi ve İktidar/Bilimin Politik Felsefesine Doğru.
Susan Hackman, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik
Anthony Giddens, Tarihsel Materyalizmin Çağdaş Eleştirisi
Paul H ühnerfeld, Heidegger: Bir Filozof. Bir Alman .
O. Pöggeler, B. Alleman, Heidegger Üzerine iki Yazı.
H üsamettin Arslan, Bilim ve Entellektüeller.
Hüsamettin Arslan (der.), Gelenek, Hermeneutik ve Retorik
Edibe Sözen, Söylem
G. Holton, Kepler'den Einstein'a Bilimsel Düşüncenin Tematik Kökenleri.
Bryan M agee, Büyük Filozoflar.
John W. Murphy, Postmodern Toplumsal Analiz ve Postmodern Eleştiri
Peter L. Berger ve Thomas Luckmann, Gerçekliğin Sosyal İnşası/ Bir Bilgi

Sosyolojisi Denemesi
B . Lee Whorf, Dil, Düşünce ve Gerçeklik!Benjamin Lee Whorftan

Seçmeler .
K. M. Wheeler, �omantizm, Pragmatizm ve Dökonstrüksiyon.
Eric Vogelin, Aydınlanmadan Devrime.

Page 64

insan ve Tarı� Dünyasmda TekJlleşme ve Sanat 65

sel yönden bakıldıgında bir sistematikten epeyce yoksun,
şairin/edebiyatçının ken d i düzensiz, karmaşık "flkriyat"ı
aynı sıralarda gelişmeye başlayan "bilimsel" toplum ögre­
tllerlnden de yararlanılarak geliştiri lmiş oldugundan, bu
"bi l imse l" toplum ögretllerlnln bir benzeşlgl n itellglnde­
dlr . Bu iki poetik form yanında bir üçüncü form, tarihsel
koşulların tarihsel karakter ve kaderlerle bagıntısının ge­
nel tasvirinde karşımıza çıkar. Bu form tarihsel drama ve
tarihsel romanda somutlaşır. Bu üçüncü poetik form da "bi­
l imsel" toplum ögretisinin bir benzeşigid ir. Bu form içeri­
sinde, Voltaire, Hume ve Gibbon'dan başlayarak, modern
tarih yazımcılıgı oluşur ve Almanya'da, bizim klasik ede­
biyat çagımızda, o dönemin tinsel bagıamını derhal ele
geçirir. Böylece yeni bir tekil leşme, bu demektir ki in­
sana yeni bir bakış tarzı ve insanın kendisini ve dünyayı
bu yeni bakış ile kavrayış şekil (tekilleşme bundan başka
nedir ki!) Avrupa'yı sarar ve bu tekilleşme özellikle şiir ve
edebiyatta büyük bir zafer kazanır.

ilk iki poetik form, öncelikle bir edebi tür olarak ro­
manda kendisini göstermiştir. 1 7. ve 1 8. yüzyılın bir ürünü
olarak roman, koşullu ve karmaşık yaşamı en dolu, en uç,
en ayrıntılı ve en incelikli bir şekilde, ama aynı zamanda
fiziksel/fizyolojik bagıntılar ve fiziksel/fizyolojik bagın­
tıların türevi olarak psikolojik/toplumsal bagıntılar çerçe­
vesinde tasvir etme formudur. özellikle Goethe'nln "Kafa­
darlıklar"ından başlayarak, bu form içinde, altlarında insan
t ipleri n i n oluştugu p s lko-fiz iksel koşul la r, bagıntı lar.
kendi belirlenim leri d o grultusunda izlenir. Roman, aynı
zam anda, bir fikrin, bir egıtsel/terbiyevi amacın gerçek­
leştirilmesinin aracı da olur ve böyle bir amacın gerçek­
leştirilmesinin koşullarını, bagıntılarını ve basam aklarını
genlşllglne tasvir etmeye imkan sagıar. Goethe'nin ·wıı­
helm Meister"i ve Rousseau'nun "Emile"I, bu tür romanın
en iyi örneklerindendir. Goethe, genel olarak, bu yeni
edebi çagın yaratıcı şairidir. O bununla aynı zamanda bu
çaga "faust"unda dramatik bir egitsel form bulmaya, gen iş
ve yeterince esn�k ve yum uşak bir şekilde, bir insanın ge­
lişim ini bu forma taşımaya çabalar. Goethe'deki iç yaşa m

Page 125

1 28 Hermeneutik ve Tin Bilimleri

retorik, 5 1 , 52
Retorik Okulu, 9 1
Ribbeck, 52, 1 15 , 122
Romantik Okul, 1 2
Rothacker, 9
Rousseau, 65
Rönesans, 38, 53, 54, 55, 58. 59,

60, 96
sanat, 3 1 , 32, 34, 35, 40, 4 1 , 42,

90
sanat eleştirisi. 9
sanat eseri, 32, 4 1
sanat eserleri, 32
sanat formu, 64

Savigny, 103, 122
Schelling, 2 1
Schiller, 35, 40, 56, 67, 68, 69.

70, 1 03
Schlegel, 103 , 1 22
Schleiermacher, 99, 1 0 1 , 103,

104, 106, 107, 1 09, 1 1 1 ,
1 1 9, 1 22

Scioppius, 97
Semler, 99, 1 22
Seneca, 53, 58
Severino, 76
Shakespeare, 38, 42, 44, 47, 49,

54, 55, 56, 57, 58, 6 1 , 62, 67.
69, 87, 1 1 5

sofistler, 24, 9 1
Sokratik Okul, 24
Stesichorus, 5 1
Stoacı filozoflar, 53 , 93
Swammerdam, 76
Swifft, 62
tarih, 22

tarih felsefesi, 9, I S
tarih incelemeleri, 1 8
tarih yazımcılığı , 27, 33

Tarihçi Okul, 1 2, 1 3 , 1 4, 1 6, 1 7
tarihsel araştırmalar, 96
tarihsel dünya, 1 4

tarihsel insan, 5 6
tarihsel/eleştirel yol, 26
tarihsel/tinsel dünya, 37
tarihsel/tinsel ortam.
tarihsellik, 56, 57, 1 1 6

tekilleşme, 3 1 , 43, 47 . 49,
65, 67, 7 1 , 79, 102
tekillesme ilkesi, 74
tekillik, 40, 102, 1 1 6

Teodoros, 1 22
teoloji , 22

doğal teoloji , 76
Terentius, 5 3
Tertullianus, 9 5
Theodoros, 95
Theophrastos, 52
Theophrastos', 53
Thersites, 49
tin bilimi, 28

tin bilimleri , 9 , i l , 14, l � .
20, 22, 24, 27, 34, 39, 72. ,4,
79, 85, 108, 1 1 1
tinsel anlam, 953
tinsellik, 29, 57

Tocqueville, 1 2
Tukidides, 40
Usener, 1 1 7
Valerius, 1 22
Vedalar, 93
Vico, 76, 77, 78
Voltaire, 65
Watson, 80
Welcker, 89, 103, 123
Wilhelm Meister, 66
Will is , 76
Winckelmann, 1 2, 40, 109
Wolf, 89, 1 0 1 , 1 08, 1 2 1 , 1 23
Wolff, 1 23
Wundt, 1 1 6, 1 23
Yahudi Hıristiyanlığı, 99
Yeni Ahit, 94, 1 2 1
Zenodotos, 93, 1 23

Similer Documents